Bemutatkozás

A Fogorvostudományi Kar a Debreceni Egyetem egyik legfiatalabb kara, a Kormány 2003. február 19.-i rendeletének értelmében 2003. szeptember 1- én alakult önálló karrá.

A Fogorvostudományi Karon folyó képzések: graduális fogorvos képzés magyar nyelven, graduális fogorvos képzés angol nyelven, általános orvos graduális képzés magyar nyelven, általános orvos graduális képzés angol nyelven, posztgraduális fogorvos képzés, fogorvosok folyamatos továbbképzése, asszisztensi továbbképzés, fogtechnikusok továbbképzése.A graduális képzésünk célja - összhangban a képzési és kimeneti követelményekkel - olyan fogorvosok képzése, akik az elsajátított ismeretanyag és szakmai készségek birtokában megfelelő orvosi szemlélettel és magatartással rendelkeznek. Önálló fogorvosi tevékenységet folytatnak az egészségügyi ellátásban, melynek során figyelembe veszik a betegek eltérő sajátosságait, emberi méltóságát, jogait, és ennek megfelelően döntenek, illetve cselekszenek. Megfelelő elméleti ismeretek és gyakorlati készségek birtokában képesek bekapcsolódni a doktori és a szakképzési programba.

A Fogorvostudományi Karon az ötéves fogorvos mesterszintű képzési ciklus osztatlan, a végzettek fogorvosdoktori diplomát kapnak. A képzés első két évében elsősorban az un. alapozó tárgyakat, majd a preklinikai és végül a szakirányú klinikai tárgyakat hallgatják a képzésben résztvevők.

Az ezt követő szakorvosképzési rendszerben (öt alap szakképesítés: konzerváló fogászat és fogpótlástan, gyermekfogászat, fogszabályozás, parodontológia, dentoalveoláris sebészet) fogszakorvosi oklevelet kapnak a képzésben résztvevők, melyet a kreditrendszerben megvalósuló folyamatos továbbképzés követ.

A Kar már korábban is részt vett az egyetemen működő Multidiszciplináris Orvostudományok Doktori Iskola Fogorvostudományi Kutatások akkreditált programjában. 2010 áprilisától már az önálló Fogorvostudományi Doktori Iskola ad lehetőséget a tudományos kutatásokra.

A Kar létrehozási törekvéseivel párhuzamosan folyamatosan fejlődött az infrastrukturális háttér, gép-műszer ellátottság és az oktatástechnikai eszközpark.

A fejlesztések eredményeként rendelkezésre állnak azok a felszerelések, műszerek, eszközök és technikák, amelyek ma a legkorszerűbb európai szintű fogorvosképzéshez és betegellátáshoz szükségesek. Mindez teljessé teszi azt a fejlesztési folyamatot, hogy a Debreceni Egyetem Fogorvostudományi Kara mind a magyar, mind az angol nyelvű fogorvosképzés, a regionális betegellátás kiemelt fontosságú centrumává váljék az országban

A Fogorvostudományi Kar minőségpolitikáját, minőségcéljait Minőségpolitikai Nyilatkozata és Küldetése alapján fogalmazza meg, melynek alapján alaptevékenységeinknek megfelelően Karunk célja a gyógyító-megelőző ellátás, az oktatás és kutatás minőségének folyamatos fejlesztése, nemzetközi normákhoz való igazítása. A fenti cél elérése érdekében fontosnak tartjuk: a Kar valamennyi munkatársa személyi fejlődésének, szakismeretének, készségeinek fejlesztését, a Kar munkatársainak, valamint a Kar szolgáltatásait igénybe vevők (hallgatók, betegek) elégedettségének javítását, a Kar lehetőségeihez mérten a minőségi ellátáshoz, szolgáltatáshoz szükséges infrastrukturális, informatikai és oktatástechnikai fejlesztést.

Az elmúlt időszakban megvalósított infrastrukturális fejlesztések, az oktatás, kutatás, és betegellátás eredményeinek mutatói megfelelő feltételeket biztosítanak a Debreceni Egyetem Fogorvostudományi Karának további fejlődéséhez.
Legutóbbi frissítés: 2022. 09. 22. 10:35