Gyakran ismételt kérdések

GY.I.K. – DE FOK

Mikor alakult meg a DE Fogorvostudományi Kara és hogyan fejlődött a magyarországi és a nemzetközi fogorvosképzés egyik legnépszerűbb képzőhelyévé?

 • „A debreczeni tudományegyetemen” a fogorvosképzés kezdetben és egészen a FOK megalakulásáig az Általános Orvosi Kar szervezeti egységén belül zajlott.
 • A Karrá alakulás igen jelentős, közel hetvenéves fejlődés eredménye volt. Fogorvostudományi Kar 2003-ban alakult, az Egyetem egyik legfiatalabb kara, mégis színes múlttal és gazdag hagyományokkal rendelkezik.
 • 2004-ben került átadásra a Fogorvostudományi Kar új, négyszintes épülete, mely az eredeti épület felújításával a legmodernebb fogászati kezelőegységek és oktatási infrastruktúra kialakításával kiemelten vonzóvá vált a külföldi és hazai felvételizők számára.
 • 2020. szeptemberében készült el Európa egyik legmodernebb Fantomgyakorló és Fogtechnikai oktatóterme, ami a szakmailag tapasztalt oktatóinkat kiválóan segíti a gyakorlati képzés centrikus oktatásban.

Milyen előképzettség a felvételihez?

 •  A felvételi vizsgához 2 db (biológia és kémia vagy fizika) emelt szintű érettségi szükséges.                                            

Magyarországon mely egyetemeken van fogorvos képzés? A DE FOK milyen helyen szerepel az egyetemi rangsorban? (HVG rangsor)

 • DE FOK
 • SE FOK
 • SZE FOK
 • PTE ÁOK

Milyen végzettségi szinttel kerülnek ki a végzős hallgatók a DE FOK-ról? Hallgatóink a diplomájukkal  mesterfokozatot  (MSc) szereznek.

 • A képzettség elnevezése okleveles fogorvos doktor (dr. med. dent.)

Milyen alap adatokat szükséges tudni a képzésről a felvételizőknek?

 • A képzési terület, képzési ág az orvos- és egészségtudományhoz tartozik.  A képzési ciklus osztatlan mesterszak, a képzési forma nappali tagozat. A képzési idő 10 félév, az oklevélhez szükséges a diplomamunka, a kreditek száma pedig 300. Valamint szükséges egy középfokú B2 típusú államilag elismert nyelvvizsga (angol/német) vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél és a sikeres írásbeli/szóbeli államvizsga.

Milyen alapozó és előkészítő klinikai ismereteket sajátítanak el a fogorvostanhallgatók?

 • alapozó tantárgyak: fizika, kémia, biokémia, sejtbiológia
 • morfológia: anatómia, szövettan, fejlődéstan
 • molekuláris biológia, biokémia
 • patológia: általános és orális patológia, általános és orális patofiziológia, általános és orális mikrobiológia
 • funkcionális biológia fiziológia, orális biológia
 • magatartástudomány pszichológia, szociológia, etika
 • bevezetés a klinikai módszerekbe belgyógyászat sebészet
 • fogászati preklinikum
 • diagnosztika laboratóriumi diagnosztika
 • patológiai diagnosztika
 • diagnosztikus képalkotó  eljárások
 • általános és orális radiológia
 • népegészségtan, gazdasági ismeretek
 • gyógyszertan, farmakoterápia, toxikológia

Mit érdemes tudni a fogorvosképzésről?

 • A Fogorvostudományi Karon jelenleg összesen több, mint 700 hallgató végzi tanulmányait. A 2000/2001-es tanévben elindított angol nyelvű fogorvosképzés keretein belül tanuló külföldi hallgatók létszáma mára megközelíti a 400 főt.
 • A fogorvosképzés ideje összesen 10 félév, a képzés egységes osztatlan nappali. Az ötéves időtartam három blokkra osztható. Az első- és másodévet magába foglaló első blokk keretén belül a későbbi tanulmányokhoz szükséges elméleti alapokat lehet megszerezni. Az alapképzés elméleti tárgyai közé tartoznak az Orvosi kémia, Biofizika, Anatómia, Molekuláris biológia, Sejtbiológia, Genetika, Anatómia, Élettan, Biokémia és a Neurobiológia. Már az első két évben megkezdődik a fogászati tárgyak oktatása is. Az első évben az Odontológia és a Preventív fogászat ad lehetőséget a fogazattal, a fogak anatómiájával és a fogszuvasodás megelőzésével kapcsolatos ismeretek megszerzésére. A második évben a Fogászati anyagtan a fogászatban használatos anyagokat és azok felhasználási lehetőségeit ismerteti. A „Bevezetés a rögzített fogpótlástanba” nevű tárgy a fogpótlások fogtechnikai munkafolyamatainak megismerésére és azok gyakorlására szolgál.
 • A harmadik évben, az ún. preklinikai évben sajátítják el a hallgatók a betegkezeléshez elengedhetetlen elméleti (Orálbiológia tantárgy) és kezelési ismereteket, mint pl. a fúrókezelés, tömések és pótlások készítése gyakorló bábukon. A hallgatók ezen felül betekintést nyerhetnek a Sebészet, a Pathológia, az Immunológia, a Műtéttan és a Mikrobiológia tantárgyak segítségével a különböző betegségek megelőzésének, kialakulásának és kezelésének menetébe.
 • A negyed- és ötödév a klinikai blokk. Két éven át heti két, majd három alkalommal betegek ellátása történik, szakorvosi felügyelet mellett. A hallgatóknak lehetőségük van többek között tömések, hidak, kivehető pótlások készítésére, fogkő eltávolítására és ínykezelésre. Az ötödik, egyben utolsó évben sok feladat vár a tanulmányaik befejezéséhez közeledő hallgatókra. A diploma megszerzéséhez egyrészt meg kell védeniük az általuk választott témavezető segítségével készített diplomamunkájukat, másrészt az államvizsga előtt az alábbi öt fogorvosi tárgyból szigorlatot kell teljesíteniük: Konzerváló fogászat, Fogpótlástan, Gyermekfogászat, Szájsebészet és Parodontológia. Az államvizsgára ezt követően kerülhet sor június közepén.

Mennyire fektetnek hangsúlyt a gyakorlat-orientált képzésre?

 • Karunk maximális hangsúlyt fektet a gyakorlat-orientált képzésbe. A képzés kifejezetten gyakorlatorientált. Nagy hangsúlyt fektetünk a folyamatosan fejlődő legmodernebb technológiák, kezelések megismertetésére, mivel karunkon szorosan összekapcsolódik az oktatás és a betegellátás.
 • A harmad éves preklinikai konzerváló fogászat és fogpótlástan tárgyak esetében egy óra elméletre 4-6 óra gyakorlat jut, majd a preklinikai évet követően, a klinikai gyakorlatok negyed és ötöd év során zajlanak.  A hallgatók a betegkezeléseket „körkezelőinkben” szakmailag tapasztalt oktatók – gyakorlatvezetők - irányításával modern fogászati kezelőegységeinken végzik. A 4. és 5. évfolyam során több száz órát töltenek a hallgatók ezekben a kezelőkben betegkezeléssel. A speciális szakmai tárgyak gyakorlati oktatása külön, az adott tanszékek kezelőiben történik, így már a graduális képzés során is gyakorlati ismereteket, tapasztalatot és némi rutint szereznek a hallgatók a fogágybetegségek, fogsebészet, gyermekfogászat, fogszabályozás témaköréből. 
 •  A digitális fogászaté a jövő. A CAD/CAM technológia oktatására külön speciális oktatóteremmel rendelkezik a kar. A fogászat ezen legmodernebb, legújabb területének oktatása során a hallgatók megismerkednek a több fogpótlás típus digitális megtervezésének és elkészítésének módszereivel.

Hogyan kapcsolódhatnak be a hallgatók a tudományos munkába?

 • A hallgatók érdeklődési körüknek megfelelően csatlakozhatnak a különböző intézetek tudományos munkájához.
 • A FOK Bioanyagtani Kutatólaboratóriuma legmodernebb eszközökkel, felszerelésekkel áll rendelkezésre. Itt a tehetséggondozási program, valamint a tudományos diákköri munka keretében a hallgatók már a tanulmányaik megkezdésekor bekapcsolódhatnak a tanszékeken zajló kutatási munkákba.
 • A Tudományos Diákköri munka során nemcsak meglévő ismereteiket mélyíthetik tovább, de alkalmuk nyílik munkájuk bemutatására is az Országos Tudományos Diákköri Konferencián, ahol diákjaink évről évre előkelő helyezéseket érnek el.
 • A sikeres TDK munkák diplomamunkaként is elfogadhatók.
 • Mind ezek mellett hallgatóink több tehetségkutató programban is részt vesznek. A külföldi cserediákprogramjaink is évről évre kiváló lehetőséget biztosítanak a szakmai tudás gyarapítására valamint több külföldi egyetemmel való kapcsolattartásra.

Milyen munkaerőpiaci esélyekkel indulnak a Fogorvostudományi Karon végzett hallgatók?

 • Már friss diplomás fogorvosként kiváló munkaerőpiaci esélyekkel indulnak, biztos és sokrétű karrier előtt állnak a FOK-on végző hallgatók. Ezért is nagy hangsúlyt fektetünk a folyamatosan fejlődő legmodernebb technológiák, kezelések megismertetésére, mivel karunkon szorosan összekapcsolódik az oktatás és a betegellátás.
 • A mukaerőpiacon biztosított jó esélyeket és keresettséget alátámasztja, hogy az ország minden pontján található Debrecenben végzett fogorvos.

Milyen szabadidős, kulturális és sporttevékenységek várják a FOK-ra jelentkező diákokat?

 • Az egyetemi évek alatt Debrecen városa, a Debreceni Egyetem, a Hallgatói Önkormányzat, valamint Magyar Fogorvostanhallgatók Egyesülete élénk diákéletet biztosít. A fogorvostanhallgatók  részére is számos tartalmas szakmai és szórakoztató-, közösségépítő programot kínálunk. Ilyen szakmai programok a Debreceni Fogászati Napok hallgatói szekciója, a Fogászati Szűrőnapok, a Campus, a DErbi, a UD fesztiválok fogászati egészségnevelő programjai, vagy a Dental World Konferencia. Diákjaink rendszeresen vesznek részt külföldi cserediák-programban, illetve különböző tehetséggondozó ösztöndíj-programokban és kimagasló eredményeket érnek el az évente megrendezésre kerülő egyetemi és országos Tudományos Diák Konferencián is.
 • Hallgatóink évente immár hagyományosan több közösségépítő-, szórakoztató programot is szerveznek. Ilyenek az évfolyamestek, a képzés félidejében megrendezett felezőbál. Kiemelkedő hallgatói esemény az „International Food-day”, ahol a külföldi hallgatók hagyományos hazai ételeikkel ismertetik meg az egyetem oktatóit és hallgatóit.
 • Népszerű rendezvényeink továbbá az oktatókkal kötetlen beszélgetést biztosító Pánfogászati Piknik és a tanévkezdés alkalmából szervezett Dentiq Semester Opening és számos sporttal kapcsolatos szabadidős, illetve versenyprogram.
 • Fontos számunkra az Alma Materhez való kötődés, a kapcsolatok ápolása öregdiákjainkkal. Évről-évre a Debreceni Fogászati Napok keretében szervezzük az Almni találkozónkat, ahol lehetőség van hajdanvolt diákjainknak kapcsolataik ápolására. A FOK-on végzett hallgatóink az évente megjelenő alumni kiadványunkból a Contact Magazinunkból tájékozódhatnak a kar híreiről eseményeiről.
 • Fontos számunkra karunk történének, hagyományainak ápolása is. E célból hoztuk létre múzeumunkat, mely egyre gyarapodó fogászati történeti emlékek, tárgyak, korabeli kezelőegységek kiállításával emlékeztet arra, hogy milyen messzire jutott az orvoslásnak a fogászattal kapcsolatos ága.

 

Legutóbbi frissítés: 2022. 11. 08. 08:56