Diplomamunka Címek

diplomamunka fedlap

 

2014_diplomamunka címek

2015_diplomamunka címek

2016_diplomamunka címek

2015/2016-es tanév diplomamunka címek

2016/17-ben lejelentett magyar diplomamunka címek

biralati_segedlet.docx

2017/2018-as tanév DIPLOMAMUNKA CÍMEK

Bioanyagtani és Fogpótlástani Tanszék

Hegedűs, Csaba Prof. Dr.

 

Cirkónium-oxid kerámiák a fogászatban

 

A rögzített fogpótlások készítésének technológiai alapjai

 

Fogászati implantátumok felületkialakításának vizsgálata

 Hegymegi Ferenc

Radics, Tünde Dr.

 

A cirkónium-dioxid alapú rögzített fogpótlások készítése, a sikert befolyásoló tényezők

 Trencsényi Zsófia

A gyári csapok alkalmazásának lehetőségei a fogorvosi gyakorlatban

 

Rögzített fogpótlások készítése parodontálisan meggyengült fogakra

 Vinnai Patrícia

Lampé, István Dr.

 Életminőség vizsgálatok protetikai rehabilitált betegek esetében

 

Implantátumon gömbretencióval elhorgonyzott overdenture készítése

Tábor Regina

Lemintázási lehetőségek részleges kivehető pótlás készítése esetén

 

Bukovinszky, Katalin Dr.

 

A fogászati kompozitok dimenzionális változásai.

 

A kompozitok mechanikai tulajdonságai és vizsgálata.

 

Modern esztétikus tömőanyagok.

 

Bistey, Tamás Dr.

 

Fogfehérítés a klinikai gyakorlatban.

 

Intraorális scannerek a fogszabályzásban.

 

Otthoni fogfehérítők gyakorlati alkalmazása.

 

Rögzített fogpótlások korszerű módszerei

 

Bakó, József Dr.

 

Csontpótlásra alkalmas vázanyagok a fogászatban

Máthé Veronika

Hatóanyag-leadó rendszerek a fogászatban

 

Ti-implantátum felületmódostási lehetőségek

 

Szalóki, Melinda Dr.

 

Új módszer kidolgozása titán implantátumot tartalmazó vékony csontcsiszolatok hisztokémiai vizsgálatának előkészítésére (TDK)

 Gulyás István

Fág bemutatásos technika alkalmazása a fogászati biomolekuláris kölcsönhatásokban (TDK)

 Kocsikos Bianka

3D nyomtató alkalmazásának lehetősége in vitro sejtkísérletekben (TDK)

 Youssef Adelina Stephanie

Kerényi, Farkas

Aerogél kompozitok hatása fogászati őssejtek osteoblast irányú differenciálódására

 

Integrinek expressziójának vizsgálata különböző felszíneken tenyésztett sejtekben

 

Módosított titánfelszíneken tenyésztett sejtek osteoblast irányú differenciációját befolyásoló génjei expressziójának vizsgálata

 

Póti, László Dr.

 

 

Bruxizmus terápiája

 Petrik Dorina

A temporomandibularis ízületi diszfunkciók klasszifikációja

 Tardi Alíz

Artikulátorok használata az occlusios terápiában

Kozlok Edit

Szegedi, Márta Dr.

Teljes kivehető fogpótlások klinikai munkafázisainak nehézségei

 

Akrilát lemezes fogpótlások allergológiai vonatkozásai

Porcsin Ármin

Primer és szekunder immundeficiencák fogászati vonatkozásai

 

Pétercsák, Anita Dr.

Részleges lemezes kivehető fogpótlások készítésének technológiai alapjai

 

Teljes lemezes kivehető fogpótlások készítésének technológiai alapjai

 

-

-

Tóth, Ferenc mol biol

BMP-7 overexpresszió hatása a fogbél eredetű őssejtek differenciálódására.

 

Lentivirális BMP-7 gén transzfer fogbél eredetű őssejtekben.

 

Tetraciklin által szabályozható génexpresszió alkalmazása a csontosodás szabályozásában.

 

 

Arc- Állcsont- és Szájsebészeti Tanszék

Dr. Szabó Adrienne

A silent sinus szindróma

 

Biomarkerek és szájüregi laphámrákok

 

Habituális állkapocsficam

 

Dr. D. Tóth Etelka

A nervus alveolaris inferior transzpozíciója

 

Bölcsességfogak eltávolításának helyi szövődményei

Török Szimonetta

Lágyrész menedzsment a fogászati implantológiában

 

Dr. Horváth Dóra

Lateralis nyaki ciszták és kezelési lehetőségei

 

Szájpadi defektusok zárásának sebészi lehetőségei

Mészáros Marcell

Várandós páciensek ellátásának speciális aspektusai a szájsebészetben

Gyüre Lili

Dr. Boda Róbert

Implantológia

 

Szájsebészet

 

Tumor

 

Dr. Gebri Enikő

Allogén perifériás őssejt-transzplantációra kerülő betegek fogászati ellátása

 

A myeloma multiplex fogorvosi vonatkozásai

 

Malignus haematológiai betegek körében súlyozottan előforduló infekciók fogászati jelentősége

 

Dr. Liska Orsolya

 

Az aspirációs citológia jelentősége a szájsebészetben

 

Gyermekkorban kialakuló follicularis cysták

 

Parotis tájéki duzzanatok differenciáldiagnosztikája

Tóth Janka

Dr. Skopkó Boglárka

 

Ergonómikus fogászati kezelések

 

Gyógyszerek okozta xerostomia

 

Hypoxiás sérültek fogászati ellátása

 

Dr. Lukács Levente

Extrém helyzetben impaktált fogak ellátásának aspektusai

Orbán Lívia

Immunkompromittált betegek dentoalveolaris sebészeti ellátása

Gulyás Dóra

Robotika a szájsebészetben

 

Dr. Czompa Levente

Fog eredetű gyulladás intracraniális szövődményei

 

Gyermekkori arcközép törések kezelési lehetőségei

 

Sarcoidosis a maxillofaciális régióban

 

Dr. Bakos Rudolf

Biológiai membránok szerepe és alkalmazásának lehetőségei a szájsebészetben

 

Csontpótló anyagok a szájsebészetben

Fenyves Nikoletta

Infekciókontroll a szájsebészetben

 

Dr. Tóth Adrienn

Intraorális sebgyógyulási zavarok

Komáromi Henrietta

Zygoma implantátumok alkalmazása

Vindisch Melinda

Antiresorptív terápiában részesülő betegek dentális implantációja

Körmendi Barbara

 

Gyermekfogászati és Fogszabályozási Tanszék

Dr. Nemes Judit

A növényi polifenolok szerepe a caries prevencióban

 

Dentalis fluorózis

Hajdu Kinga

Implantátumok gyermekkorban

Száraz Krisztina

Dr. Kovalecz Gabriella

Antibiotikumok hatása a tej- és maradó fogak fejlődésére

Szabó Zsófia

Malabszorpcio szájüregi tünetei

 

Barázdazárás

Molnár Csaba

Dr. Baksa Brigitta

Cleidocranialis dysplasia fogaszati vonatkozásai

 

Fiatal maradó fogak konzervatív

ellátása

 

Fluoridok lokális alkalmazása a caries prevencióban

Szijártó Anna

Dr. Török Judit

Csecsemőkori orthodonciai kezelések

 

Generalizált foghiányok és complex ellátásuk

 

Rögzített készülékes technikák

 

Dr. Vitályos Géza

Fogszabályozó kezelések mellékhatásai

Losonczi Vivien

Miofunkcionális készülékek

 

Orthodonciai kezelések allergológiai vonatkozásai

 

Dr. Hegedűs Viktória

A felső fogív tágítására használatos készülékek jellemzése és metodikája

 

Gyermekkori All-es esetek kezelésére használatos kivehető készülékek hatékonysága

 

-

 

 

Konzerváló Fogászati Tanszék

Dr. Bágyi Kinga

 

Alsó első molárisok gyökérmorfológiája

 

A gyökércsatorna elzáródás okai és ellátásuk.

 

Modern retrográd gyökértömésre alkalmas anyagok.

 

Dr. Balogh Bettina

 

Fotopolimerizációs lámpák, a kompozit tömés fotopolimerizációja

 

Gyógyszerek okozta dentális erózió

 

Ideiglenes tömőanyagok története

 

Dr. Juhász Alexander

 

Átmosó folyadékok interakciói

 

Ultrahang az endodonciában

 

Különleges gépi gyökércsatorna megmunkáló rendszerek

 

Dr. Kelentey Barna

 

A fog keményszöveteinek változása időskorban

Rubi Kinga

Nyáltermelés időskorban, klinikai vonatkozások

 

A Debreceni Stomatológiai Klinika története 1944-től 2000-ig

Vámosi Annamária

Dr. Marincsák Rita

 

A szeparáció jelentősége a konzerváló fogászatban

 

A TRP receptor család szájüregi vonatkozásai

 

A töméskészítés során fellépő polimerizációs zsugorodási feszültség minimalizálásának lehetősége

Szakács Lili Zsófia

Dr. Marincsák Rita és Dr. Tóth István Balázs

 

TRP csatornák orálbiológiai jelentősége (TDK)

Molnár Dóra

Dr. Martos Renáta

 

Esztétikus restaurációs lehetőségek az oldalzóna területén

 

Biomechanika a konzerváló fogászatban I. Üregalakítási megfontolások

 

Adhezivek alkalmazása a direkt restaurációk esetén

 

Dr. Nagy László

 

Rendhagyó gyökércsatorna morphológiájú fogak gyökérkezelése

 

Gyökérkezelés nehézségei időskorban

Kővári Anna

Gyökércsatornák feltárásának modern eszközei

Rácz Ildikó

Dr. Skaliczki Mariann

 

Forradalmi anyagok az endodonciában

 

Modern izolációs technikák

 

Minimál invazív bemeneti nyílás kialakítása az endodonciában

 

Dr. Tóth Enikő

 

Monoblock rendszerek az endodontiában - gyökértömő anyagok

 

Gyökércsatorna átmosó folyadékok hatékonyságának fokozása ultraszónikus eszközök segítségével

Király Evelin

Adhezív technika alkalmazása a gyökércsatornában

Tőkés Borbála

 

Parodontológiai Tanszék

Dr. Varga István

 

A koronahosszabbítás parodontológiai hatásai

Sebestyén András

A személyre szabott száj higiéné szerepe a fogágybetegség megelőzésében

Zsoldos Márton

A túlsúly parodontális egészségre es a szubgingivális biofilmre gyakorolt hatása

Erdélyi Rita

Dr. Angyal János

A parodontitális kórképek hatása a citikon expresszióra

 

A temporo-mandibuláris kórképek szisztémás vonatkozásai

 

Az orofaciális fájdalmak kezelesenek modern szempontjai

 

Dr. Szentléleky Eszter

 

PACAP- jelátvitel szerepe a csontvelői eredetű pluripotens mezenchimalis sejtek porc differenciációs kepessegenek szabalyozasaban.

 

Papillon-Lefevre szindróma

 

Parodontalis csontpusztulás okai és morfológiái

 

 

Fogorvosi Élettani és Gyógyszertani Tanszék

Dr. Cseppentő Ágnes

 

Az aspirin farmakoterápiája és fogászati jelentősége

Jókay Helka

Anginás beteg a fogászati székben

Pap Rita